Algemene voorwaarden voor dienstverlening:

Van:

Blauwe Hand Massage
Professor Lorentzlaan 95
3707HB Zeist

Artikel 1    Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Blauwe Hand Massage:  de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Cliënt:  de wederpartij van Blauwe Hand Massage.
Overeenkomst:  de overeenkomst tot het geven en ontvangen van massages en of behandelingen.

Artikel 2    Aanbiedingen en offertes
1.  De door Blauwe Hand Massage gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW.

Artikel 3    Uitvoering van de overeenkomst
Blauwe Hand Massage zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Artikel 4    Honorarium
1.  Het honorarium (incl. BTW) wordt berekend voor iedere door de cliënt ontvangen massage/behandeling overeenkomstig de door
     Blauwe Hand Massage met de cliënt ter zake gemaakte afspraken.
2Met aanvang van een nieuw kwartaal is Blauwe Hand Massage gerechtigd tot verhoging van het honorarium.

Artikel 5    Betaling
1.  Betaling dient te geschieden middels voldoening van een factuur, welke per massage/behandeling zal worden uitgereikt.
     De factuur dient in contanten te worden voldaan of direct door overmaking op rekeningnummer NL09TRIO0338947655 ten name van
     Blauwe Hand Massage te Zeist.
2.  Betaalde facturen worden niet gerestitueerd.
3.  Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling, is cliënt van rechtswege in verzuim. Alsdan zal de dienstverlening door Blauwe Hand Massage worden gestaakt.

Artikel 6    Opzegging
1.  Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk of mondeling opzeggen.
2.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Blauwe Hand Massage, zal Blauwe Hand Massage niet gehouden zijn tot enige vergoeding van
     schade.

Artikel 7    Opschorting en ontbinding
1.  Blauwe Hand Massage is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen
     uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2.  Blauwe Hand Massage is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke het naar zijn mening onmogelijk
     maken om de massages/behandelingen op zinvolle wijze te geven, danwel hij van mening is dat de cliënt niet voldoende gebaat is bij de massages/
     behandelingen.
3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden blijven de betalingsverplichtingen voor de genoten massages/behandelingen van kracht.

Artikel 8    Privacy
Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling zal door Blauwe Hand Massage en de cliënt een privacyverklaring worden getekend.

Artikel 9    Aansprakelijkheid
1.  Blauwe Hand Massage is niet aansprakelijk voor enige schade welke cliënt zou lijden gedurende het ontvangen van de massage/behandeling.
2.  Blauwe Hand Massage is niet aansprakelijk voor schade geleden door cliënt ten gevolge van een niet of niet tijdig ontvangen massage/behandeling.

Artikel 10    Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Blauwe Hand Massage en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11    Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1.  Deze voorwaarden zijn op de website van Blauwe Hand Massage gepubliceerd.
2.  Deze voorwaarden worden ook aan cliënt ter hand gesteld bij zijn/haar eerste bezoek.
3.  Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


e © Copyright 2019 - blauwehandmassage.nl