Privacyverklaring:

Jouw privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw masseur/behandelaar een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
- als jouw masseur/behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
- ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de massage/behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
- voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
- voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Je geeft hierbij ook toestemming dat ik met jou kan communiceren via jouw e-mail adres.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Wanneer je je bij Blauwe Hand Massage meldt voor een eerste massage/behandeling, ontvang je deze privacyverklaring op papier en zullen wij deze allebei ondertekenen.


e © Copyright 2019 - blauwehandmassage.nl